Tin tức‎ > ‎

Bộ TN&MT: Ban hành Thông tư quy định quy trình kỹ thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học

5/7/2013 4:35:44 PM
  Ngày 21/6/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 14/2013/TT-BTNMT quy định về quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn đa dạng sinh học (ĐDSH) dựa vào cộng đồng tại hệ sinh thái (HST) đất ngập nước ven biển. 
  Quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật thiết kế, xây dựng mô hình bảo tồn ĐDSH dựa vào cộng đồng tại HST đất ngập nước ven biển là quy định những bước kỹ thuật cơ bản phục vụ cho việc thiết kế, xây dựng các mô hình của các đề tài, dự án, nhiệm vụ về bảo tồn ĐDSH dựa vào cộng đồng tại các HST đất ngập nước ven biển.
 
   Quy trình được thành lập là cơ sở pháp lý để cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và quản lý thẩm định hồ sơ kinh tế - kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật của việc thiết kế và xây dựng mô hình bảo tồn ĐDSH dựa vào cộng đồng tại HST đất ngập nước ven biển.
 
Theo đó, các sản phẩm của mô hình bao gồm: Bản thiết kế mô hình; quy trình xây dựng mô hình; quy trình xây dựng vườn ươm cây ngập mặn; vườn ươm cây ngập mặn; diện tích rừng ngập mặn hoặc HST đất ngập nước được phục hồi; số lượng các lớp tập huấn; quy định (quy ước bảo vệ rừng) của thôn;…
 
Việc triển khai thiết kế mô hình được tiến hình tuần tự theo các nội dung như:
 
1.  Thu thập, phân tích đánh giá các thông tin liên quan đến xây dựng mô hình bảo tồn ĐDSH dựa vào cộng đồng tại HST đất ngập nước ven biển;
 
2. Làm việc với địa phương nơi chuẩn bị thực hiện mô hình;
 
3. Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường nơi triển khai xây dựng mô hình;
 
4. Thiết kế mô hình;
 
5. Phân tích, đánh giá tính khả thi của mô hình khi áp dụng vào thực tiễn;
 
6. Thiết kế các giải pháp triển khai xây dựng mô hình trên thực tế;
 
7. Hoàn thiện bản thiết kế mô hình.
 
Thông tư cũng quy định định mức kinh tế - kỹ thuật được áp dụng tính đơn giá sản phẩm phục vụ lập dự toán và thanh quyết toán các công trình, dự án và nhiệm vụ liên quan đến thiết kế và xây dựng mô hình bảo tồn ĐDSH dựa vào cộng đồng tại HST đất ngập nước ven biển của Việt Nam do các cơ quan, tổ chức và cá nhân sử dụng bằng ngân sách nhà nước.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/8/2013. 
Comments