Trang chủ‎ > ‎

Thông số đặc trưng

Các thông số đặc trưng của nước thải thuộc da

STT

Nguồn thải

Hồi tươi

Tẩy lông, ngâm vôi

Tẩy vôi, làm mềm

Axit hóa

Thuộc

Trung hòa

Thuộc lại

Nhuộm

Ăn dầu

Tài liệu tham khảo

 

1

pH

 

7÷10

12÷13

7÷9

3÷4

4÷6

3,5÷5

European Commission (2003)

 

6÷10

12,5÷13

6÷11

3,2

4

-

4÷10

Cassano (2001)

 

7,7

11,9

8,6

3,6

 

-

5

Tunay (1995)

2

TSS

(mg/L)

25000÷40000

-

-

30000

70000

-

-

Sundarapandiyan (2010)

 

2300÷6700

6700÷25000

2500÷10000

 

 

-

-

Cassano (2001)

3

TDS

22000

33000

 

29000

67000

-

-

Sundarapandiyan (2010)

 

4

BOD5

(mg/L)

1800÷2300

~3000

800÷1700

350÷1500

~150

~800

European Commission (2003)

 

2000÷5000

5000÷20000

1000÷4000

100

250

 

6000÷15000

Cassano (2001)

 

5

COD

(mg/L)

2500÷10000

17000÷25000

~10000

~10000

1000÷4000

8000÷22000

European Commission (2003)

 

3000÷6000

 

 

1000

3000

-

-

Sundarapandiyan (2010)

5000÷11800

20000÷40000

2500÷7000

800

400

-

15000÷75000

Cassano (2001)

31000

58000

5325

2900

 

-

4365

Tunay (1995)

6

Norg (mg/L)

~200

2000÷5000

300÷900

~200

~200

~200

European Commission (2003)

 

7

NH4-N

(mg/L)

20÷50

100÷300

30÷900

~300

500÷1000

100÷900

European Commission (2003)

 

850

380

3800

670

 

530

Tunay (1995)

 

8

Sunfua

(mg/L)

 

1200÷4000

30÷7000

-

-

-

-

Tunay (1995)

 

<700

2000÷3300

25÷250

-

-

-

-

Sundarapandiyan (2010)

9

Crôm

(mg/L)

-

-

~30

300÷4000

10÷500

10÷500

European Commission (2003)

 

-

-

-

 

4100

 

3000

Cassano (2001)

10

Cl-

(mg/L)

15000

30000

-

20000

30000

 

 

Sundarapandiyan (2010)

 

17000÷50000

3300÷25000

2500÷15000

8950

2000

 

5000÷10000

Cassano (2001)


Comments